จันทร์. เม.ย. 6th, 2020

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีความเป็นเลิศ ทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  รักและภูมิใจในท้องถิ่น มีความรู้คู่คุณธรรมตามแนววิถีพุทธและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิต เน้นการมีส่วนร่วม และการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและพร้อมเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน